Etapy rehabilitacji kardiologicznej

Etapy rehabilitacji kardiologicznej

Rehabilitacja kardiologiczna powinna być rozpoczynana możliwie najwcześniej, bezpośrednio po stabilizacji stanu klinicznego chorego, najlepiej jeszcze w warunkach sali intensywnej opieki medycznej. Pozwala to uniknąć groźnych powikłań unieruchomienia. Następnie w miarę upływu czasu od incydentu sercowo-naczyniowego pacjent poddawany jest coraz większym obciążeniom.

Rehabilitację kardiologiczną w zależności od czasu dzielimy na: wczesną i późną. Rehabilitacja wczesna obejmuje rehabilitację szpitalną oraz rehabilitację na oddziałach rehabilitacji, wczesną rehabilitację w ambulatorium i w domu. Rehabilitacja późna obejmuje późną rehabilitację ambulatoryjną. Następny etap nosi nazwę etapu podtrzymującego. Polega on na utrzymywanie wyrobionych nawyków prozdrowotnych i systematycznego treningu przez samego pacjenta, najlepiej do końca życia.

Etap I (rehabilitacja szpitalna)

Pierwszy etap rehabilitacji zawsze odbywa się w warunkach oddziału intensywnej opieki kardiochirurgicznej lub kardiologicznej, i trwa do momentu wypisu ze szpitala, co zwykle następuje około 7-14 dni po incydencie. W pierwszym etapie rehabilitacji obowiązuje zasada stopniowego uruchamiania chorego. Początkowo jest to bierne uruchamianie w łóżku (ćwiczenia przy pomocy fizjoterapeuty), następnie czynne siadanie, uruchamianie do jazdy wózkiem do toalety, stanie i chodzenie obok łóżka i po sali. Pod koniec okresu rehabilitacji szpitalnej chory może chodzić po schodach.

Ćwiczenia w tym okresie ponadto obejmują ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia relaksacyjne. W kolejnych dniach w zależności od stanu chorego zwiększa się stopień aktywności do kontrolowanych ćwiczeń włącznie. Tempo włączania kolejnych ćwiczeń zależy od przebiegu ostrej fazy choroby oraz obecności powikłań.

Celem końcowym tego etapu jest jak najszybsze osiągnięcie przez chorego samodzielności i samowystarczalności w zakresie czynności potrzebnych mu do codziennego życia oraz przeciwdziałanie skutkom unieruchomienia, takim jak osłabienie siły mięśniowej, zakrzepy, odleżyny. Pod koniec pobytu w szpitalu pacjent wykonuje próbę wysiłkową, przy pomocy której planuje się dalszy przebieg rehabilitacji.

Etap II (rehabilitacja szpitalna, wczesna rehabilitacja ambulatoryjna, wczesna rehabilitacja domowa)

Etap drugi powinien rozpocząć się jak najszybciej po wyjściu chorego ze szpitala. W zależności od stanu klinicznego chorego i współistniejących chorób, drugi etap rehabilitacji może być realizowany w oddziałach rehabilitacji kardiologicznej, sanatoriach kardiologicznych, kardiologicznych szpitalach uzdrowiskowych, ale również w poradniach rehabilitacji kardiologicznej lub w warunkach domowych.

Do rehabilitacji szpitalnej kierowani są pacjenci z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, z poważnymi chorobami współistniejącymi oraz pacjenci mieszkający w złych warunkach socjalnych, w małych, odległych miejscowościach, gdzie nie ma możliwości odpowiedniego nadzoru. Do rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych mogą być kierowani chorzy młodsi, z dużych miast, którzy pierwszy etap rehabilitacji przeszli bez powikłań.

Rehabilitacja w warunkach domowych w miejscu zamieszkania, możliwa jest w wąskiej grupie chorych dobrze współpracujących, przy możliwości odpowiedniego nadzoru telemetrycznego. Badania dowodzą, że rehabilitacja przeprowadzana w warunkach domowych jest równie skuteczna i bezpieczna, co rehabilitacja w szpitalnych oddziałach kardiologicznych. Etap drugi trwa zwykle kilka tygodni (8-12 tygodni). Pacjent w tym czasie wykonuje wysiłki fizyczne o średnim natężeniu, rozplanowane w oparciu o próbę wysiłkową. W tym czasie przeprowadza się edukację pacjenta odnośnie istoty choroby, czynników ryzyka oraz podejmuje się próby ukształtowania prozdrowotnego trybu życia i przyzwyczajeń.

Etap III (rehabilitacja ambulatoryjna późna)

Etap trzeci trwa od momentu zakończenia etapu drugiego przez następne kilka miesięcy. Celem tego etapu jest osiągnięcie przynajmniej niektórych zakładanych na początku celów rehabilitacji oraz poprawa tolerancji wysiłku, podtrzymanie dotychczasowych efektów leczenia i rehabilitacji, zmniejszenie ryzyka nawrotów choroby. W tym czasie stosuje się wysiłek fizyczny w formie treningu uwzględniając upodobania i zainteresowania pacjenta. Trening prowadzony jest pod nadzorem lekarzy poradni rehabilitacyjnej, poradni kardiologicznej lub lekarza rodzinnego. W miarę upływu czasu nadzór nad pacjentem ulega zmniejszeniu, aż do płynnego przejścia w etap IV.

Etap IV rehabilitacji kardiologicznej

Głównym zadaniem etapu czwartego jest utrzymanie osiągniętych wyników. Polega on na samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń przez pacjenta w formie ustalonego treningu. Na równi z wysiłkiem ważne jest utrzymanie prozdrowotnego stylu życia wykształconego w trakcie rehabilitacji. Pacjent podlega okresowym kontrolom, które oprócz sprawdzenia stanu zdrowia, kontrolują czy utrzymywane są osiągnięte wcześniej wyniki oraz mają za zadanie przeciwdziałać zmniejszaniu się motywacji pacjenta do podtrzymywania zachowań prozdrowotnych. Etap czwarty powinien trwać przez całe życie.

Sebastian Kuliński

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Etapy rehabilitacji kardiologicznej

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna jest kompleksowym działaniem mającym na celu prewencję chorób serca, leczenie oraz poprawę jakości...

Tagi Etapy rehabilitacji kardiologicznej

Grupy Etapy rehabilitacji kardiologicznej

Grupa Wysiłek

Grupa Wysiłek

Po wysiłku fizycznym miewasz różne dolegliwości? Zastanawiasz się jaki jest związek tych dolegliwości z wysiłkiem? Szybko się męczysz? Porozmawiaj o tym z innymi użytkownikami...

Grupa Rehabilitacja (po operacji serca)

Grupa Rehabilitacja (po operacji serca)

Zastanawiasz się jak wygląda rehabilitacja po operacji na sercu? Ile trwa? Gdzie się ją przeprowadza? Które ośrodki rehabilitacyjne w Polsce lub za granicą są najlepsze? Na te i...

Grupa Próba wysiłkowa

Grupa Próba wysiłkowa

Zastanawiasz się jak wygląda i na czym dokładnie polega próba wysiłkowa? Podczas Twojej próby doszło do nieoczekiwanych zdarzeń? Dowiedz się więcej o tym badaniu i podziel swoimi...