Kardiowersja

Kardiowersja jest metodą przywracania prawidłowego rytmu serca (rytmu zatokowego). Stosuje się ją w przypadku nadkomorowych zaburzeń rytmu (migotanie lub trzepotanie przedsionków). Rozróżnia się kardiowersję farmakologiczną i elektryczną.

  • Kardiowersja farmakologiczna polega na próbie przywrócenia rytmu zatokowego za pomocą leków antyarytmicznych.
  • Kardiowersja elektryczna polega na próbie przywrócenia rytmu zatokowego za pomocą elektrycznej stymulacji mięśnia sercowego. Stymulację przeprowadza się za pomocą kardiowertera-defibrylatora. Standardowo używa się elektrody mostkowej (przykładana do mostka pacjenta) i elektrody koniuszkowej (przykładana do ściany klatki piersiowej na lewo i do dołu od lewego sutka). Rzadziej wykorzystuje się ułożenie elektor tył-przód (elektrody przyklejane: pierwsza do mostka, druga między łopatkami pacjenta). Istnieje również możliwość wykonania kardiowersji "od wewnątrz" przy użyciu elektrody wprowadzonej do serca za pomocą cewnika naczyniowego. Jest to jednak metoda stosowana bardzo rzadko.

    Kardiowersję elektryczną wykonuje się w znieczuleniu. Pacjent musi być na czczo. Dożylnie podaje się lek, który wywołuje kilkuminutowy sen. W tym czasie, pod kontrolą EKG, wyzwala się kilka impulsów elektrycznych. Energia impulsu, w zależności od charakteru i czasu trwania arytmii, budowy ciała pacjenta oraz parametrów kardiowertera, waha się od kilkunastu do kilkuset dżuli. W nowoczesnych kardiowerterach dwufazowych maksymalna energia wynosi 200J, w starszych modelach 360J.

    Impuls z kardiowertera ma za zadanie stłumić chaotyczną aktywność elektryczną przedsionków serca, w pewnym sensie wyzerować tą część układu bodźcoprzewodzącego, co pozwala na przejęcie kontroli przez węzeł zatokowy - fizjologiczne źródło rytmu serca. Moment wyzwolenia impulsu jest zsynchronizowany z wykresem EKG w ten sposób, by nie miał wpływ jedynie na aktywność elektryczną przedsionków, nie komór.

    Przed zabiegiem konieczne jest ustalenie, jak długo trwa arytmia. Nadkomorowe zaburzenia rytmu związane są z nieprawidłową kurczliwością przedsionków serca. Może to sprzyjać powstawaniu skrzeplin. Po przywróceniu rytmu zatokowego, powraca prawidłowa funkcja skurczowa przedsionków. Ewentualna skrzeplina może w takiej sytuacji zostać wypchnięta do naczyń krwionośnych i zadziałać jak korek, wywołując udar mózgu lub zator tętnicy płucnej. Aby uniknąć takich powikłań, pacjent musi być odpowiednio przygotowany do zabiegu. Konieczne jest wykonanie badania ECHO i stosowanie doustnych leków przeciwkrzepliwych (np. acenokumarol) na 4 tygodnie przed zabiegiem. W niektórych sytuacjach wykonuje się kardiowersję po uprzednim podaniu heparyny. W sytuacjach skrajnych, gdy arytmia stanowi bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta, kardiowersję wykonuje się w trybie ostrym.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Kardiowersja

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Trzepotanie przedsionków

Trzepotanie przedsionków jest jednym z rodzajów zaburzeń rytmu (arytmii), objawiającą się zbyt szybką, ale miarową czynnością...

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu, występującym u ludzi dorosłych. Cechą charakterystyczną migotania...

Defibrylacja

Defibrylacja

Defibrylacja jest zabiegiem, którego celem jest przerwanie migotania komór. Mechanizm działania defibrylacji polega na...

Elektrofizjologia serca

Przy opisywaniu czynności elektrycznej serca należy spojrzeć na wszystko z poziomu komórki. Jak wiadomo wszystkie komórki nerwowe...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Migotanie komór

Migotanie komór jest jednym z mechanizmów zatrzymania krążenia i przyczyną nagłego zgonu sercowego (NZK). W przebiegu migotania...

Rytm zatokowy

Rytm zatokowy to prawidłowy rytm zdrowego serca. Pobudzenie powstaje w węźle zatokowym, następnie rozprzestrzenia się po...

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

Kardiowerter-defibrylator (ICD, ang. implantable cardioverter defibrillator) to urządzenie podobne do stymulatora serca, które...

Leki antyarytmiczne w ciąży

Bezpieczeństwo stosowania danego leku antyarytmicznego w czasie ciąży określa się za pomocą pięciostopniowej (kategorie: A, B, C,...

Tagi Kardiowersja

Grupy Kardiowersja

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Kardiowersja

Grupa Kardiowersja

Co można a co nie z kardiowerterem defibrylatorem? Na czym polega działanie takiego urządzenia? Porozmawiaj z doświadczonymi w tym temacie użytkownikami.

Grupa Defibrylator serca

Grupa Defibrylator serca

Grupa dla osób z wszczepionym defibrylatorem kardiowerterem. Dowiedz się o wskazaniach do operacji, jej przebiegu, rehabilitacji oraz życiu z defibrylatorem.