Zabiegi stosowane na oddziałach ostrej opieki kardiologicznej

Zabiegi stosowane na oddziałach ostrej opieki kardiologicznej

Oddział ostrej opieki kardiologicznej, jako nieodłączna część oddziału kardiologii pełni niezwykle ważne funkcje, zarówno ze względu na szereg wykonywanych tam zabiegów, jak i ze względu na profil leżących tam pacjentów. Są to bowiem Ci chorzy, którzy ze względu na swój stan zdrowia wymagają 24-godzinnej opieki oraz często zastosowania zaawansowanych procedur medycznych.

Zabiegi wykonywane na oddziałach ostrej opieki kardiologicznej

Wśród zabiegów, które wykonywane są na oddziałach ostrej opieki kardiologicznej znajdują się:

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - jest to zespół zabiegów, których zadaniem jest przywrócenie podstawowych funkcji życiowych, tj. co najmniej krążenia krwi i oddychania. W ramach BLS resuscytacja obejmuje udrożnienie dróg oddechowych, masaż serca oraz sztuczne oddychanie. W ramach ALS resuscytacyja obejmuje dodatkowo kaniulację naczyń, defibrylację oraz podanie leków.

Defibrylacja - jest to zabieg medyczny stosowany podczas reanimacji. Polega na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii zewnętrznie poprzez powierzchnię klatki piersiowej w celu wygaszenia najpoważniejszych zaburzeń rytmu serca - migotania komór oraz częstoskurczu komorowego bez tętna. Defibrylację za pomocą automatycznych defibrylatorów zewnętrznych może przeprowadzić każda przeszkolona z tego zakresu osoba (szkolenie BLS-AED).

Cewnikowanie jam serca cewnikiem Swana-Ganza - jest to procedura niezbędna do wykonania takich czynności jak pomiar ciśnienia w żyle głównej górnej, w prawym przedsionku, prawej komorze i tętnicy płucnej. Pozwala zmierzyć również rzut serca, wysycenie krwi tlenem oraz frakcję wyrzutową prawej komory. Wskazaniem do cewnikowania tętnicy płucnej jest monitorowanie parametrów u pacjenta we wstrząsie kardiogennym oraz ocena parametrów i test odwracalności nadciśnienia płucnego u pacjentów przygotowujących się do przeszczepu serca.

Kaniulacja naczyń centralnych i obwodowych - umożliwia podawanie leków, płynów, preparatów żywienia pozajelitowego przeprowadzenie hemodializy w przypadku schyłkowej choroby nerek. Za pomocą cewników umieszczonych w naczyniach centralnych można również wykonać pomiary, takie jak na przykład OCŻ, czyli ośrodkowe ciśnienie żylne.

Diagnostyczne cewnikowanie serca - badanie to polega na przezskórnym nakłuciu żyły lub tętnicy i wprowadzeniu cewnika, który następnie jest przesuwany w świetle naczynia do jam serca i dużych naczyń, rejestrując w nich ciśnienie oraz wysycenie krwi tlenem.

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna - jest formą mechanicznego wspomagania krążenia. Polega na wprowadzeniu do aorty poprzez tętnicę udową polietylenowego balonu, a następnie jego napełnianiu i opróżnianiu w odpowiednich fazach pracy serca, dzięki zsynchronizowaniu pompy z zapisem EKG. Wskazania do zastosowania kontrapulsacji to wstrząs kardiogenny jako powikłanie zawału, niestabilna choroba wieńcowa, powikłania zawału, takie jak ostra pozawałowa niedomykalność zastawek czy ubytek przegrody międzykomorowej, krańcowa niewydolność krążenia u chorych oczekujących na transplantację serca.

Nakłucie i drenaż worka osierdziowego - jest zabiegiem ratującym życie u chorych, u których wystąpiła tamponada serca. Nakłucie worka osierdziowego powinno być wykonywane pod kontrolą echokardiograficzną. Nakłucie worka i upuszczenie z niego płynu jest wskazane, gdy grubość warstwy płynu w badaniu echokardiograficznym wynosi co najmniej 20 mm.

Kardiowersja - jest zabiegiem, który podobnie jak defibrylacja wykorzystuje prąd elektryczny do przywrócenia prawidłowego rytmu serca. Różnica polega na tym, że w kardiowersji wyładowanie elektryczne jest automatycznie zsynchronizowane z załamkiem R w EKG. Zabieg kardiowersji jest wykonywany u osób z przetrwałym migotaniem przedsionków, trzepotaniem przedsionków oraz częstoskurczami komorowymi z wyczuwalnym tętnem. Przed zabiegiem pacjenta poddaje się sedacji poprzez krótkotrwałe znieczulenie ogólne.

Stosowanie VAD (urządzenie wspomagające czynność komór serca) - jest rodzajem pompy, która ma wspomagać pracę odpowiedniej komory serca (lewej lub prawej, w zależności od typu schorzenia i charakteru niewydolności). Instalacja VAD wymaga chirurgicznego otworzenia klatki piersiowej poprzez sternotomie (rozcięcie mostka). Pompa może być umieszczona we wnętrzu klatki piersiowej, w jamie brzusznej, pod powłoką skóry brzucha lub na zewnątrz ciała chorego. Warunkiem, który umożliwia wykorzystanie tej techniki jest odwracalność niewydolności serca (np. pooperacyjna niewydolność serca lub wstrząs kardiogenny w przebiegu zapalenie mięśnia sercowego) lub oczekiwanie chorego na przeszczep serca.

Stosowanie kardiowertera-defibrylatora (ICD) - jest to wszczepialne urządzenie, mające za zadanie przerwać potencjalnie groźną dla życia arytmię i przywrócić rytm zatokowy serca. Wszczepienia urządzenia dokonuje się u chorych, u których pomimo leczenia farmakologicznego istnieje duże ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca, mogących doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i śmierci sercowej.

Biopsja mięśnia sercowego - jest inwazyjnym badaniem wykonywanym w sytuacjach, kiedy inne metody nie pozwoliły na zidentyfikowanie choroby, a dokładna diagnoza jest konieczna do wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Testy wysiłkowe - badanie opierające się na zależności zmieniającego się zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego.

24-godzinne monitorowanie EKG/ciśnienia metodą Holtera - wykonywane jest, aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby.

USG serca przezklatkowe, przezprzełykowe i obciążeniowe - jest badaniem, które pozwala na dokładną ocenę budowy serca i jego pracy.

Stymulacja przezprzełykowa - jest to jedno z badań elektrofizjologicznych, które pozwala na dokładną ocenę zjawisk elektrycznych występujących w sercu.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Zabiegi stosowane na oddziałach ostrej opieki...

Cewnik Swana-Ganza

Cewnik Swana-Ganza służy do monitorowania ciśnienia i saturacji krwi w jamach serca. Jest to elastyczna rurka zakończona...

Defibrylacja

Defibrylacja

Defibrylacja jest zabiegiem, którego celem jest przerwanie migotania komór. Mechanizm działania defibrylacji polega na...

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. I choć kardiologia...

Diagnostyczne cewnikowanie serca

Diagnostyczne cewnikowanie serca jest badaniem coraz częściej zastępowanym poprzez procedury nieinwazyjne, takie jak ECHO serca...

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP - Intra-Aortic Balloon Pump) jest metodą mechanicznego wspomagania krążenia. Kontrapulsacja...

Koronarografia

Koronarografia

Koronarografia jest to badanie naczyń wieńcowych cewnikiem wprowadzonym przez tętnicę udową (lekarz nakłuwa ją w pachwinie...

Nakłucie worka osierdziowego

Nakłucie worka osierdziowego (punkcja worka osierdziowego, perikardiocentaza) ma na celu usunięcie nagromadzonej w nim krwi lub...

Diagnostyka serca

Diagnostyka serca

Serce jest centralnym narządem układu krwionośnego człowieka, położonym w klatce piersiowej, w śródpiersiu środkowym, wewnątrz...

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Przedstawione poniżej algorytmy postępowania są przeznaczone dla laików tzn. osób nie mających na co dzień styczności z medycyną...

Kardiowersja

Kardiowersja jest metodą przywracania prawidłowego rytmu serca (rytmu zatokowego). Stosuje się ją w przypadku nadkomorowych...

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

Kardiowerter-defibrylator (ICD, ang. implantable cardioverter defibrillator) to urządzenie podobne do stymulatora serca, które...

Reoperacja

Reoperacja

Reoperacja to termin określający ponowny zabieg operacyjny w okolicy, która w niedalekiej przeszłości była poddawana takiemu...

Narkoza

Narkoza

Narkoza to sztucznie wywołany przy pomocy odpowiednich środków farmakologicznych stan, w którym możliwe jest przeprowadzenie...

Tagi Zabiegi stosowane na oddziałach ostrej opieki...

Grupy Zabiegi stosowane na oddziałach ostrej opieki...

Grupa Koronarografia

Grupa Koronarografia

Lekarz zaleca Ci badanie tętnic wieńcowych serca a Ty masz obawy przed inwazyjnością tego zabiegu? Porozmawiaj z osobami, które się na niego zdecydowały. Podziel się swoimi...

Grupa Kardiowersja

Grupa Kardiowersja

Co można a co nie z kardiowerterem defibrylatorem? Na czym polega działanie takiego urządzenia? Porozmawiaj z doświadczonymi w tym temacie użytkownikami.

Grupa Defibrylator serca

Grupa Defibrylator serca

Grupa dla osób z wszczepionym defibrylatorem kardiowerterem. Dowiedz się o wskazaniach do operacji, jej przebiegu, rehabilitacji oraz życiu z defibrylatorem.