Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

Przewodnictwo środkomorowe to termin odnoszący się do zjawisk elektrofizjologicznych zachodzących w układzie bodźcoprzewodzącym i komórkach mięśnia sercowego poniżej węzła zatokowo-przedsionkowego.

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego mogą mieć charakter bloków przewodzenia. Na podstawie wykresu EKG możemy wyróżnić blok prawej lub lewej odnogi pęczka Hisa. W przypadku lewej odnogi, blok może dotyczyć jedynie przedniej lub tylnej jej wiązki. Osobnym rozpoznaniem jest tak zwany blok trójwiązkowy, czyli współistnienie bloku prawej odnogi pęczka Hisa, bloku przedniej wiązki lewej odnogi oraz wydłużenia odcinka PQ w zapisie EKG.

Zmiany długości odcinka QT, morfologia (kształt) załamka T mogą świadczyć o zaburzeniach repolaryzacji układu bodźcoprzeodzącego w obrębie komór serca. Repolaryzacja jest procesem wygaszania pobudzenia, swego rodzaju przygotowywaniem się komórek do przyjęcia i przekazania kolejnego impulsu elektrycznego. Okres pobudzenia nazywamy depolaryzacją.

Zaburzenia przewodnictwa prowadzą do powstania arytmii. Może wystąpić z rzadko- lub częstoskurcz jak również innego typu zaburzenia rytmu: ekstrasytolie, pauzy, trzepotania i migotania komór.

Badaniem koniecznym do prawidłowej oceny zaburzeń przewodzenia śródkomorowego jest EKG spoczynkowe lub różnego typu modyfikacje tego badania (EKG wykonywane podczas próby wysiłkowej, badanie metodą Holtera, badania elektrofizjologiczne z stymulacją przezprzełykową lub programowana stymulacja komór itd.).

Postępowanie jest uzależnione od dokładnego rozpoznania i przyczyn wystąpienia zaburzeń przewodzenia. Stosuje się farmakoterapię, zabiegi ablacji, niekiedy konieczne jest wszczepienie stymulatora serca.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

Ablacja

Ablacja to zabieg wykonywany w pracowni elektrofizjologii, którego celem jest usunięcie z serca ogniska będącego źródłem arytmii....

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

W celu zrozumienia zasady działania EKG należy odnieść się do podstaw fizyki. Warto pamiętać, że elektrokardiografia jest metodą...

Elektrofizjologia serca

Przy opisywaniu czynności elektrycznej serca należy spojrzeć na wszystko z poziomu komórki. Jak wiadomo wszystkie komórki nerwowe...

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. I choć kardiologia...

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

Badanie wysiłkowe EKG (test wysiłkowy EKG, próba wysiłkowa) polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Blok przedsionkowo-komorowy

O bloku przedsionkowo-komorowym mówimy w sytuacji, gdy impuls, powstający w układzie bodźco-przewodzącym, napotyka na przeszkodę...

Stymulacja przezprzełykowa

Stymulacja przezprzełykowa serca jest to jedno z badań elektrofizjologicznych, pozwalające na dokładną ocenę zjawisk...

Tagi Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

Grupy Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

Grupa EKG

Grupa EKG

Jak wygląda badanie EKG? Co oznaczają te nieregularne kreseczki i tajemnicze skróty? Pozwól innym użytkownikom rozszyfrować wynik swojego badania lub pomóż im w interpretacji ich...

Grupa Blok

Grupa Blok

Istnieje wiele typów bloku serca. Znajdziesz tu osoby, z którymi porozmawiasz o swojej wadzie serca oraz dowiesz się jakie dana wada niesie ze sobą ograniczenia.

Grupa Pęczek Hisa

Grupa Pęczek Hisa

Grupa dla osób ze wykrytym blokiem pęczka Hisa. Dowiedz się więcej o tej wadzie i co ona ze sobą niesie. Porozmawiaj o swoich dolegliwościach i podziel się swoim doświadczeniem...